KHAY ĂN CHO GÀ CON

Khay ăn cho gà con 

Mỗi khay chứa được 1kg cám.

Mỗi khay sử dụng cho 100 gà con.